„Chcela som per­fektný ko­niec. Te­raz som zis­tila, ná­roč­nej­ším spô­so­bom, že nie­ktoré básne sa ne­rý­mujú, a nie­ktoré prí­behy ne­majú jasný za­čia­tok, stred ani ko­niec. Ži­vot je o ne­ve­dení, po­trebe zme­niť sa, pri­jať mo­ment a vy­užiť ho naj­viac, ako sa len dá, bez ve­do­mia, čo bude na­sle­do­vať.“ – Gilda Rad­ner