Its arabic`

" Wata Waakal Alal Laah , Wa Ka-Faa bilaahi Wakeela "

& Close your eyes take a deep breath... .. . .