1. Take It Out - MYTEEN
mv/choreo: https://youtu.be/p_TlyZ5Y3h8

2. DamDaDai - Golden Child
mv: https://youtu.be/lpMdr_5bygo
choreo mv: https://youtu.be/tmDdgpZMVUQ
dance practice: https://youtu.be/NlT4by4EGFw

3. I Don’t Like Your Girlfriend - Weki Meki
mv: https://youtu.be/bAsyhiaHzJQ
dance practice: https://youtu.be/4j6oUkq0c68

4. Sorry - The Rose
mv: https://youtu.be/uXcpLWB2eBA

5. Miro - Romeo
mv: https://youtu.be/u7hZagv3TY8
choreo mv: https://youtu.be/iHS4fOozgvYu7hZagv3TY8
dance practice: https://youtu.be/4aeesZr2tO4

6. Target - Romeo
mv: https://youtu.be/YC0-c0iW4WA
choreo mv: https://youtu.be/AE-c7Gem6To
dance practice: https://youtu.be/GZJXFtkCe7A

7. Can You Feel It - Pentagon
mv: https://youtu.be/5_Dz-hOiZUE