I DON'T KNOW WHAT I AM AFRAID OF. THAT'S WHY I'M AFRAID.