Zoor kat la zhyanmn tanha xoman la azarakanman again tanha xoman atwanin , la xoman bgin xoman atwanin xoman bzhyininawaw xoman brwxinin , tanha lasar hawllakanman wastawa , boya bashtra ka peyakanman bakar beenin bo wastan .....!!

lasari bzhi rolla bzhi zhyan pewsti peta hasta ba zhyan pshanda ka gringi , gringi to atwani xot hallsinyawa zhyan handa naheni ka awnda xam le bxoi booya ba xandawa hamwi ba xandayakawa bare bka ......^

ESRA