1 https://www.youtube.com/watch?v=ZN6aso7870c
oguogu - ice chu ♡(.◜ω◝.)♡

2 https://www.youtube.com/watch?v=fYyiG3vl8cw
summer 127 - nct 127

3 https://www.youtube.com/watch?v=Nkbz1te_lqI
outside - crush

4 https://www.youtube.com/watch?v=V1c0Y3Q7c8I
rollin' - brave girls

5 https://www.youtube.com/watch?v=zGT2POr7nbw
some love - red velvet

6 https://www.youtube.com/watch?v=ppOWR7ZLl7Q
love me love me - winner

7 https://www.youtube.com/watch?v=tBUDRysyuMI
solo day - b1a4