Hello - Nǐ hǎo
How are you - Nǐ hǎo ma
I'm black or mixed - Wǒ shì hēisè huò hùnhé
You are beautiful - Nǐ hǎo piàoliang
Love God - Ài shàngdì
I'm white - Wǒ báile
I'm American - Wǒ shì měiguó rén
Who are you - Nǐ shì shéi
What ?- Shénme
Hold up - Dānwù