grow through what you go through

   @aalyasukkerfish