Wᥲᥣᥣρᥲρᥱr 🍭💕

by @✡MɨnnȺmmɨ ✡

✡MɨnnȺmmɨ ✡

✷ Exo  · NCT 127✷   ·
 ˚ * .
  * Got7 * ⋆  .
· Rᥱd vᥱᥣvᥱt ⋆ 
  ˚ ˚  ✦ NCT U
 ⋆ ·  * BTS
   ⋆ ✧  ·  ✧ · ✵
Moᥒstᥲ x Bᥣᥲᥴkριᥒk
✷ ·Itzყ
˚ * . Ikoᥒ
   *  * ⋆  .K.A.R.D
·  ⋆   ˚ ˚  ✦
 ⋆ ·  * Pᥱᥒtᥲgoᥒ
Tᥕιᥴᥱ ⋆ ✧
✧ ✵Hყᥙᥒᥲ TXT ☪ *
 · ✵
Mᥲmᥲmo  * ⋆ NCT Drᥱᥲm  .

· Strᥲყ kιds⋆   ˚ ˚   ✦Momoᥣᥲᥒd
 ⋆ ·  *
  ⋆ ✧ ·  ✧ ✵
 · ✵ Y mᥲs grᥙρos