Skip to the main content

SNSD không là gì trong đời tao.SNSD không cho tao ăn.SNSD không cho tiền tao đi học.SNSD không nuôi tao lớn.-Nhưng bọn mày à, những điều trên đã có ba mẹ tao cho tao rồi.SNSD không phải ba mẹ tao. Họ là THẦN TƯỢNG CỦA TAO.-Họ

Seoul, Korea    https://www.facebook.com/loveseohyun0606