16 | Shy | Fashion | Starbucks | Vintage

New York    https://twitter.com/vladimacchiato