insane, brain stem, skate

Japan, Osaka    @Vinogradov