Someone somewhere trying to be somebody.

   @StarGRL17