Zombies eat brains...You are safe.

   @SotiriaChatz