Thông cảm gợi lòng tin cậy, mà lòng tin là chìa khóa để mở lòng người. - Bodensiedt

Dorchester    https://www.facebook.com/QuynhThu.NT