not aes but not soft.

drunkkkkkkk.    @SPIDEYSUGA