okinawa"itomanshi"→aichiken"nakagawaku"    http://Twitter.com/RU4e9CNLKs0aKw