Can't speak to anyone so I speak to my music 🎧

New York, فلسطين    @NYCChickk