Cold but sympathetic all the same.

brazzzzzzZzz    http://www.mon-egologie.tumblr.com