You hurt everyone, don't you?

Mexico city    @LizGarcia_05