hai, i'm jennifer. & i'm short.

Dallas, Texas    @Inhalelove_exhalehate