Michelle Phan

by @hypnotizing_Eyes

hypnotizing_Eyes

Phanomenon. Beauty Guru idol to young girls like myself. I love her so much.