I'm sorry God, I can't love me... but I know You can😊

Manaus🌳    @Hadrya12