Skip to the main content

𝐵𝑇𝑆 𝐶𝐹﹠𝐴𝐷

by @ɢᴏʟᴅᴇɴ ɪᴅᴏʟ

ɢᴏʟᴅᴇɴ ɪᴅᴏʟ

𝐻𝑦𝑢𝑛𝑑𝑎𝑖 𝑃𝑎𝑙𝑖𝑠𝑎𝑑𝑒 𝑤𝑖𝑡𝘩 𝐵𝑇𝑆
𝑀𝐸𝐷𝐼𝐻𝐸𝐴𝐿
𝐿𝐷𝐹
𝐿𝑖𝑖𝑣 𝑋 𝐵𝑇𝑆
𝐿𝐺𝑋𝐵𝑇𝑆
𝑅𝑒𝑙𝑎𝑥𝑖𝑛𝑔 𝑆𝑒𝑜𝑢𝑙
𝑉𝑇 𝑋𝐵𝑇𝑆
𝐵𝑇𝑆 𝑊𝑂𝑅𝐿𝐷 𝐺𝑎𝑚𝑒
𝑃𝑈𝑀𝐴 𝑚𝑎𝑘𝑖𝑛𝑔