somebody, somebody put something in my drink

Seinäjoki, Finland    http://lavidawicca.blogspot.fi