oooUUUooHHHH lord since my baby said goodᵇʸʸʸʸʸʸʸʸʸʸᵉ.. loRd i don’t know what i’ll dᵒᵒᵒᵒᵒᵒoOOo, all i do is sit and siiᵢᵢᵢᵢᵢᵢiiiighHhh ᵒᵒᵒᵒhhh lord that last long day she said goodbʸᵉ WELL lord i thought i would crʏʏʏʏʏʏʏʏʏ .. she’ll do ᵐᵉ she’ll do ᵘ

   @Bronnii_