🌸° I praise the lord then break the law °🌸

   @Asapashton