ஓட்டை பானையிலும் சர்க்கரை இருக்கும். 🇳🇱

   @Arthy_