28B3C7AB Vivo, respiro, siento, creo, dibujo, amo, abrazo, entrego. Me confundo, me ilusiono, me pierdo, me encuentro. Continuo...

   @Anto_Souto