Those who create drama deserve there own karma.

Bkk,Thailand    @ALittleBee_Mim