لَأّ حًرجّـ فُـيِّ أّلَخِـوٌفُـ ..لَکْنِ لَأّتٌـجّـعٌلَ خِـوٌفُـکْ يِّکْبًر وٌيِّمًنِعٌکْ مًنِ تٌـحًقُيِّقُ هّـدٍفُـکْ #MY ПΛM IS KΉΛП

   @333221sallu