dominant ni, auxiliary te, tertiary fi, inferior se