Do you want the truth, or something beautiful?

Belgrade, Serbia    @young_padawan