Tagged with natassja kinski

Stay As You Are
Paris Texas
Stardust Memories | via Tumblr
(22) Likes | Tumblr
attributes | 233 фотографии
People so perfect
All You Need Is Prozac
film_stills: Tess; Roman Polanski (1980)
film_stills: Tess; Roman Polanski (1980)
film_stills: Tess; Roman Polanski (1980)
film_stills: Tess; Roman Polanski (1980)
film_stills: Tess; Roman Polanski (1980)
film_stills: Tess; Roman Polanski (1980)
film_stills: Tess; Roman Polanski (1980)
film_stills: Tess; Roman Polanski (1980)
film_stills: Tess; Roman Polanski (1980)
film_stills: Tess; Roman Polanski (1980)
film_stills: Tess; Roman Polanski (1980)
film_stills: Tess; Roman Polanski (1980)
film_stills: Tess; Roman Polanski (1980)