Kim Tae Yeon

(kim) she's my wife

Kim Taeyeon 💕

𝙱𝚒𝚛𝚝𝚑 𝙽𝚊𝚖𝚎: 𝙺𝚒𝚖 𝚃𝚊𝚎 𝚈𝚎𝚘𝚗
𝚂𝚝𝚊𝚐𝚎 𝙽𝚊𝚖𝚎: 𝚃𝚊𝚎𝚢𝚎𝚘𝚗
𝙽𝚒𝚌𝚔𝚗𝚊𝚖𝚎𝚜: 𝚃𝚊𝚎𝚗𝚐, 𝚃𝚊𝚎𝚗𝚐𝚐𝚘𝚘, 𝙳𝙹 𝚃𝚊𝚎𝚗𝚐𝚐𝚘𝚘, 𝚃𝚊𝚎-𝚃𝚊𝚎, 𝚄𝚖𝚖𝚊, 𝙺𝚒𝚍 𝙻𝚎𝚊𝚍𝚎𝚛
𝙱𝚒𝚛𝚝𝚑𝚍𝚊𝚢: 𝙼𝚊𝚛𝚌𝚑 𝟿, 𝟷𝟿𝟾𝟿
𝙿𝚘𝚜𝚒𝚝𝚒𝚘𝚗: 𝙻𝚎𝚊𝚍𝚎𝚛 𝚊𝚗𝚍 𝙼𝚊𝚒𝚗 𝚅𝚘𝚌𝚊𝚕𝚒𝚜𝚝
𝙱𝚕𝚘𝚘𝚍 𝚃𝚢𝚙𝚎: 𝙾
𝙷𝚎𝚒𝚐𝚑𝚝: 𝟷𝟼𝟺 𝚌𝚖
𝚆𝚎𝚒𝚐𝚑𝚝: 𝟺𝟻 𝚔𝚐

bias: taeyeon,yuri and sooyoung💞