i'm Sophie, 16, Dublin. Love singing etc.

Dublin    @soffyman