Shana | 20 | Kurdish 💕

Germany // Düsseldorf. ♡    @shanatic_