- بــ،ششــ۶ــور ۶ــميق🎐" يارب، راححـۧهۂۦ مـِْט ڪل ششيء🌸💭"

   @rona_97