yes, I am the batman

Gotham City    @restodeaborto