PrøpØ"S de mOàà'hh Chwii trøp ÐànGéùréùùùSê pr v'S Alr'S n'approChhé po Nê m'àjøùùte Sùrtøùùt pø sùrtt •I Allah" veùillézz attéénÐrê....ChàrGement....[███████████]100% ___éùreùùR____pø d'infø!!! véùlliééz réssàyéé mOàà'hh •mØn prénøm wéSh dékhléék møn àGê

Brooklyn, New York    http://www.facebook.com/Rawan.Lacosta