Seong

❤Ji Seong ❤Sung Woon ❤Min Hyun ❤Seong Woo ❤Jae Hwan ❤Daniel ❤Ji Hoon ❤Woo Jin ❤Jin Young ❤Dae Hwi ❤Lai Guan Lin

♡♡♡
Full Name: Ong Seongwoo
Stage Name: Seongwoo
Birthday: August 25, 1995
Position: Sub Vocal, Main Dancer

• it's not like anything really matters, anyway •
min-seong han | 24 yrs | club bartender

Debut: 05 de Octubre del 2016 Ro Woon, Zu Ho, Tae Yang, Hwi Young, Young Bin, Cha Ni, Da Won, Jae Yoon e In Seong.

Hyo Seong - Hana - Ji Eun - Sun Hwa