Psycho Break

i'm gonna make you
i'm gonna break you
i'm gonna make you
a fucking PSYCHO