Kang Yoochan

Low quality pics from ACE

170523

chan bias

pls stan A.C.E you won't regret i swear don't let them flop i'm sure they can become big please give them attention

a.c.e's main vocalist + maknae chan


ᴋᴀɴɢ ʏᴏᴏᴄʜᴀɴ
ᴅᴇᴄᴇᴍʙᴇʀ 31, 1997
ᴍᴀɪɴ ᴠᴏᴄᴀʟɪsᴛ, ᴍᴀᴋɴᴀᴇ