แพรต่วนแปลว่าผ้าแพรต่วน more @thantuann

   http://twitter.com/prnaut