"Fashions fade, style is eternal."

Athens    @nikoletsoka