It's not what I feel for you; It's what I don't feel for anyone but you.

Mandurah    @nicoleschwab