an nhiên và nổi loạn ^^

Ho Chi Minh, Viet Nam    http://www.facebook.com/trinhnguyenngoclinh