Ukraine, Lviv/Uzhorod    http://vkontakte.ru/nezhivoy