if he loved you , he would care that he hurt you

   @namjoun