👑 | 20 | Fashion industry student

Oslo, Norway    @mrnnrn